วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ชุด PPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) นข 4904 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 83-7361 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อเข็ม ไซริ้ง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง