วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3504 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการยกระดับถนนบริเวณหน้าสะพานเข้าคลองศพเพลิง หมู่ที่ 13 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่10 (ตามแบบที่อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร 3 (ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร) ตามแบบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง