วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงคื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-227 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ท.ด.1 และ ร.ว.9 จากสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง ประจำเดือนตุลาคม2561-เดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 7528 สพ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3504 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร (ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง