องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
 


โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560


เพื่อให้ประชาชนยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำรงชีวิตและความพอเพียงในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร และส่งเสริมให้ความรู้วิธีการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพฮอร์โมนผลไม้ จากผลไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น กล้วย ฝักทอง มะละกอ เป็นต้น มาเป็นตัวช่วยลดต้นทุนในการเกษตรและเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม


2020-01-13
2019-08-28
2019-08-20
2019-08-01
2019-08-01
2019-08-01
2019-07-26
2019-06-24
2019-06-24
2019-06-24