องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร มอบถุงยังชีพให้แก่ผ...[วันที่ 2021-10-13][ผู้อ่าน 11]
 
  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งมอบป้ายศูนย์ไ...[วันที่ 2021-09-13][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการต...[วันที่ 2021-09-01][ผู้อ่าน 27]
 
  การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผ...[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 35]
 
  ส่งเสริมสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตะกร้าเชือกมัดฟาง[วันที่ 2020-01-23][ผู้อ่าน 47]
 
  ประมวลภาพกิจกรรม [วันที่ 2020-01-13][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการฝึกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให...[วันที่ 2019-08-28][ผู้อ่าน 248]
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน[วันที่ 2019-08-20][ผู้อ่าน 415]
 
  โครงการเยียมบ้านผู้ยากไร้[วันที่ 2019-08-01][ผู้อ่าน 374]
 
  โครงการมอบบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 12 [วันที่ 2019-08-01][ผู้อ่าน 350]
 
  โครงการกิจกรรมสภาเด็กฯ[วันที่ 2019-08-01][ผู้อ่าน 32]
 
  สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบางตาเถร[วันที่ 2019-07-26][ผู้อ่าน 151]
 
  ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดในชุมชน[วันที่ 2019-06-24][ผู้อ่าน 1019]
 
  ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ฐานะยากจน[วันที่ 2019-06-24][ผู้อ่าน 331]
 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น[วันที่ 2019-06-24][ผู้อ่าน 459]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยสมาชิกอบต.หมู่ที่2ร่...[วันที่ 2019-06-03][ผู้อ่าน 326]
 
  การปลูกไม้ใบเพื่อส่งออกไปยังตลาดปากคลองตลาด[วันที่ 2019-02-01][ผู้อ่าน 97]
 
  โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ[วันที่ 2018-10-02][ผู้อ่าน 1684]
 
  Big cleaning[วันที่ 2018-08-10][ผู้อ่าน 455]
 
  โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ปร...[วันที่ 2017-04-20][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559[วันที่ 2016-04-19][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการ อบต. ห่วงใยแม่และเด็ก ประจำปี 2559[วันที่ 2016-02-12][ผู้อ่าน 966]
 
  ขอเชิญร่วมกันรณรงค์งดเผาตอซังข้าวในพื้นที่ตำบลบางต...[วันที่ 2016-02-10][ผู้อ่าน 732]
 
  โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2559[วันที่ 2016-01-26][ผู้อ่าน 71]
 

หน้า 1|2