องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

สมาชิกสภา อบต.

 
นายวิบูลย์ สาลีผล
ประธานสภา
   
นายพล แก่นจันทร์หอม นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
รองประธานสภา เลขานุการสภา
 
นายพิชัย อ่อนน้อม นายบัณฑิตย์ เชื้อฉ่ำหลวง
นายสุชาติ โพธิ์งาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 
     
นายวุฒชัย หทัยปิติสุข นางสาวศรีนวล ศรีสวัสดิ์ นายอาทร ศรีมณฑา - รอบันทึกข้อมูล -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 
       
นายสำเภา ศรีเกิดกลัด นายสำรวย ชาวหน้าไม้ นายกิตติ์ธเนศ บุญลือพันธ์ภากร นายศักดิ์ศรี โน้ตสุภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
- ว่าง - นายบุญช่วย ธัญญาดี นายสุรพล ศรีภักดี นายวิฑูรย์ วงษ์ทองดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
     
 
นายศิริพงศ์ ขำดีภาณุพงศ์ นายอัครเดช ชำดี นางสาวจรรยา ลิ้มทองคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

 
 

นางณัฐณิชา จันทร์หอมกุล นายวิเชียร เทศทอง นายคนึง โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 
นายชำนาญ สุนทรีเกษม นายบุญชอบ พุทธซ้อน นายเซีย รุ่งแจ้งดี - รอบันทึกข้อมูล -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
 
นายนิคม คำทับทิม นายประเสริฐ สุพรรณชาติ นายประเทือง อ่อนละมูล - ว่าง -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16 
     
นายวิกรม คำหอมกุล นางศิริขวัญ ใจเบิกบาน นายเพี้ยน สว่างใจธรรม นายไพบูลย์ เกตุภาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18