องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

สำนักงานปลัด

 
นางวิชยา นาคเวช
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นางสมรัก  พุทธซ้อน -ว่าง- -ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นางสรัลรัศม์  สุวรรณปทุมเลิศ นางสาวพิมพ์พิชชา มณีสุวรรณ -ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
 
 
พนักงานจ้าง
     
นายลาภวัต  พุทธซ้อน  
  ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
นายสมพงษ์  บุญลือพันธ์ นายสมยศ  ชื่นสุข  -ว่าง- 
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 

พนักงานขับรถยนต์ 

 
นายสุรชัย  โพธิ์งาม  - ว่าง-  นายธวัชชัย  อิ่มรส
ยาม  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
 
นางรุ่งฤดี  ลักขณสุวรรณ นางสาวเรณู  ดอกไม้แย้ม นางสาวเสาวรส ศรีสวัสดิ์ 
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
นายสันติ ช้างป่าดี นางสาวสุนิสา บุญครอง <>ว่าง
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
 
นางสาวเยาวลักษณ์ ประจงตุ้ม นายพรชัย ห้วยหงษ์ทอง นายสำรวย พึ่งจะแย้ม
คนงานทั่วไป นักการภารโรง คนงานทั่วไป