องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

สำนักงานปลัด

 
นางวิชยา นาคเวช
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสมรัก  พุทธซ้อน -ว่าง- -ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
- ว่าง -
นางสาวพิมพ์พิชชา มณีสุวรรณ -ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน

 

 
พนักงานจ้าง
นางสาวเสาวรส   ศรีสวัสดิ์
 
  ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
นายสมพงษ์  บุญลือพันธ์ นายสมยศ  ชื่นสุข  -ว่าง- 
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 

พนักงานขับรถยนต์ 


 - ว่าง-  


ยาม  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
 
นางรุ่งฤดี  ลักขณสุวรรณ
นางสาวเสาวรส ศรีสวัสดิ์ 
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางสาวสุนิสา บุญครอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายสำรวย พึ่งจะแย้ม
ยาม