องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

สำนักงานปลัด

 
นางวิชยา นาคเวช
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นางสมรัก  พุทธซ้อน -ว่าง- -ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นางสรัลรัศม์  สุวรรณปทุมเลิศ นางสาวพิมพ์พิชชา มณีสุวรรณ -ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
 
 
พนักงานจ้าง
     
นายลาภวัต  พุทธซ้อน  
  ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
นายสมพงษ์  บุญลือพันธ์ นายสมยศ  ชื่นสุข  -ว่าง- 
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ 

พนักงานขับรถยนต์ 

 
นายสุรชัย  โพธิ์งาม  - ว่าง-  นายธวัชชัย  อิ่มรส
ยาม  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
 
นางรุ่งฤดี  ลักขณสุวรรณ นางสาวเรณู  ดอกไม้แย้ม นางสาวเสาวรส ศรีสวัสดิ์ 
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
นายสันติ ช้างป่าดี นางสาวสุนิสา บุญครอง นายพิษณุ กาละ
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
 
นางสาวเยาวลักษณ์ ประจงตุ้ม นายพรชัย ห้วยหงษ์ทอง นายสำรวย พึ่งจะแย้ม
คนงานทั่วไป นักการภารโรง คนงานทั่วไป