องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

ส่วนการคลัง

 
นางนพาพร ใจน้ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนิภา  เกิดบุญศรี -ว่าง- นางสาวอารีรัตน์  พุฒพิมเสน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ นักวิชาการคลังปฎิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางอรัญญา  กันภายใน  นายธนธัช  พละศักดิ์ นางพัชรี  ตระกูลราษฏร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน นักวิชาการพัสดุ   เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

 
พนักงานจ้าง
 
นางสาวสุรินทร์ยา บุญช่วย นางสาววรรณิษา ขำดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คนงานทั่วไป