องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

ส่วนโยธา

 
นายพิเชษฐ ปัตวิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ ลิ้มศุภรัตน์ -ว่าง- -ว่าง- 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน
 
- ว่าง -
-ว่าง- นายนิธิภัทร กุศลพิทักแดน 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ช่างโยธาปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้าง
     
นายวิทยา หทัยปิติสุข นายปรัชญา สุดวิสัย - ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา  ผู้ช่วยช่างโยธา  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก