องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

ส่วนการศึกษา

นางสาวประภัสสร คุ้มทรัพย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
พนักงานจ้าง
 
นางสาวรัชฎาภรณ์ เต็งพันธ์ นางสาวชลธิชา ขำดี นางวิไลวรรณ  สุริย์แสง 
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา