องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

ส่วนสาธารณสุข ฯ

 
นางขวัญชนก นัดดา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
-ว่าง- -ว่าง- จ.อ.อานิสงส์  ใจยั่งยืน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางสาวจันทนิภา ใจตรง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง
 
นายอุดมศักดิ์ เนียมสุข นางสาวพรรนิภา คงเวียง นายชัชวาล ไกรทองสุข 
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ คนงานทั่วไป
 
นางสาวจันทิมา ชมชื่น
คนงานทั่วไป