องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าข้าม
นางสาววาสนา  ช้างป่าดี
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้
     
นางสาวชลธิชา   ธูปบูชา
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่โรงวัว
 
นางสาวสุพร  คุ้มตะสิน นางสาวพัชชา  รุ่งเรือง นางสาวสมลักษณ์  เมฆหมอก
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวนุชนารถ  คำหอมกุล  
คนงานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกเจ็ดลูก
   
นางสาวสุดารัตน์  สุริวรรณ  
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม
   
นางสาวศศิธร  สำเนียงดี  
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ดอนลำแพน
   
นางสาวพัชรี  ช่วงวิเชียร  
ผู้ดูแลเด็ก