องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา    มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต    สร้างพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง     

 อนุรักษ์ศิลปะประเพณี  มีสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง  รวมความเป็นหนึ่งในท้องถิ่น