องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์งดเผาซังข้าว ประจำปี 2564


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจ้ง ขอความร่วมมือเกษตรกรในตำบลบางตาเถรงดเผาตอซังข้าวในการเตรียมดินทำนา และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดิน อากาศและสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ

2023-08-23
2023-08-15
2023-08-11
2023-06-05
2023-05-31
2023-03-21
2023-03-21
2023-02-27
2022-12-23
2022-08-04