องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +


  ตำแหน่ง +

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทรศัพท์ + 035-960260
  อีเมล์ +  admin@bangtathen.go.th
  ชื่อ +
นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
035-960260
  อีเมล์ +   admin@bangtathen.go.th
  ชื่อ +
นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองการบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
035-960260
  อีเมล์ +   admin@bangtathen.go.th
 
 
  ชื่อ +
นางวิชยา นาคเวช
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 035-960260
  อีเมล์ +   admin@bangtathen.go.th
  ชื่อ +
นางนพาพร ใจน้ำ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 035-960260
  อีเมล์ +   admin@bangtathen.go.th
  ชื่อ +
นายพิเชษฐ ปัตวิน
  ตำแหน่ง + ผุ้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 035-960260
  อีเมล์ +   admin@bangtathen.go.th
  ชื่อ +
นางขวัญชนก นัดดา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 035-960260
  อีเมล์ +   admin@bangtathen.go.th
  ชื่อ +
นางสาวประภัสสร คุ้มทรัพย์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 035-960260
  อีเมล์ +   admin@bangtathen.go.th
  ชื่อ +
นายบรรจง นุชประเสริฐ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 035-960260
  อีเมล์ +   admin@bangtathen.go.th
  ชื่อ +
นายธชะกฤษ  กุศลกิตติสกุล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ + 035-960260
  อีเมล์ +   admin@bangtathen.go.th