องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ [ 9 มี.ค. 2563 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ค. 2562 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 13 พ.ค. 2562 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 พ.ค. 2562 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 13 พ.ค. 2562 ]7
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 13 พ.ค. 2562 ]7
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 13 พ.ค. 2562 ]7
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบางตาเถร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 พ.ค. 2562 ]7